Årsag til forsinkelsen er, at projektets entreprenør, COMSA, endnu ikke har opnået endelig godkendelse fra BaneDanmark til at strømsætte den samlede letbanestrækning med henblik på test- og træningskørsel forud for driftsstart med passagerer.

Åbningen af Odense Letbane står foran en ekstra forsinkelse af nogle måneders varighed. Årsagen er, at projektets entreprenør, COMSA, endnu ikke har opnået endelig godkendelse fra BaneDanmark til at strømsætte de dele af letbanestrækningen, der grænser op mod BaneDanmarks anlæg.

– Vi har meddelt vores ejerkreds, at letbanen ikke når en åbningsdato inden for rammerne af den tidsplan, som COMSA præsenterede for os tidligere i år. Der er brug for ekstra tid til at færdiggøre projektet og afvikle de test- og træningsforløb, der går forud for driftsstart med passagerer, siger Mogens Hagelskær, administrerende direktør ved Odense Letbane.

– Vi har over en længere periode været bevidste om tidspres i projektet. Dog ikke større tidspres, end at det ville kunne indhentes undervejs. Derfor har vi hidtil fastholdt vores forventning om åbning af letbanen omkring årsskiftet – også for derigennen at fastholde et konstant og maksimalt tryk på COMSA i relation til overholdelse af egen tidsplan.

– På grund af situationen har vi længe efterspurgt dialog med COMSA på partnerniveau. Det seneste møde blev afholdt den 17. november, og her stod det klart, at mulighederne for at indhente tabt terræn i tidsplanen var udtømte. Og da der fortsat ikke er opnået endelig godkendelse til at strømsætte hele letbanestrækingen, tager vi nu konsekvensen ved at meddele denne forsinkelse, uddyber Mogens Hagelskær og fortsætter:

– Det er en ærgerlig og utilfredsstillende situation, at COMSA, som ansvarlig for anlægsarbejdet, ikke i rette tid har formået at sikre projektets fremdrift i henhold til den aftalte tidsplan.

– Fra Odense Letbane P/S’ side har vi over de seneste måneder bistået COMSA med yderligere ressourcer og teknisk bistand, ligesom vi har taget en mere aktiv rolle i kontakten med BaneDanmark. Det har medvirket til, at der nu er skabt en tæt og konstruktiv dialog med BaneDanmark, og på den baggrund er det vores forventning, at vi inden for den nærmeste tid vil opnå endelig godkendelse til at køre på hele letbanestrækningen. Når vi har tog på hele strækningen, har vi også forudsætninger for at melde ud om et mere præcist åbningstidspunkt.

Mogens Hagelskær understreger, at godkendelsen er den afgørende forudsætning for, at COMSA kan udforme en revideret tidsplan for den resterende del af projektet.

– Vi forventer, at letbanen åbner i løbet af foråret 2022. Heldigvis er selve anlægsarbejdet tæt på afsluttet, hvilket er tydeligt for alle, der bevæger sig gennem Odense. Letbanens åbning kommer tættere på for hver dag, men jeg vil samtidig pointere, at sikkerhed er vigtigere end datoer – vi bruger den tid, der skal til for at udføre et godt og sikkert testforløb frem mod driftsstart, fastslår Mogens Hagelskær.

Det er Odense Letbane P/S’ vurdering, at omkostninger ved den forsinkede driftsstart vil kunne afholdes inden for rammerne af det eksisterende budget, inklusive reserver. Dette med udgangspunkt i, at meromkostninger ved en forlænget anlægsfase i et vist omfang modsvares af dagsboder til COMSA som følge af den misligholdte tidsplan.