Nybolig Kim Toftdahl
Hostrupsvej 11
5230 Odense m
Tlf: 40 10 65 85