Neuropsykologisk Klinik i Odense M
Haugstedgårdsvej 5
5230 Odense m
Tlf: 60 13 09 13