Hybenhavens Fritidsforening
Hybenhaven 18
5240 Odense nø
Tlf: 30 22 28 41