Erling Halskov Advokatanpartsselskabet
Hunderupvej 22
5000 Odense c
Tlf: 66 13 65 33