Alice Halskov Rasmussen
Søhusvej 204
5270 Odense n
Tlf: 65 97 83 38