De danske redningsberedskaber samles til årsmøde 2017 d. 23. august og. 24. august i Odense Congress Center med en masse oplæg og paneldebatter, hvor Danske Beredskaber og Beredskab Fyn sammen er værter ved årsmødet. Det er desuden nordens største beredskabsudstilling med brandmateriel, som er åben for gæster med tilknytning til udstillerne.

Beredskab Fyn, der blev sammenlagt i 2016, omfatter 9 af 10 fynske kommuner. Sammenlægningen af de kommunale beredskaber har styrket Beredskab Fyn og skabt et større fokus på videndeling og erfaringsudveksling. Selv om sammenlægningen også har været en udfordring for både ledelse og medarbejdere, har det fynske beredskab opnået den efterspurgte synergi i den fælles ressourceanvendelse. Særligt i forhold til robusthed i form af ledelsesmæssig forankring ét sted med egen stab og vagtcentral.

Ny risikobaseret dimensionering har styrket beredskabet

Den operative indsats i de ni fynske kommuner under Beredskab Fyn udøves af en kompleks organisation, der styres operativt via Beredskab Fyns vagtcentral med støtte fra Falcks vagtcentral, der disponerer en del af brandkøretøjerne.

Kørslen over kommunegrænser og altid med nærmeste relevante enhed er den største omvæltning for den operative indsats på Fyn i nyere tid og betyder hurtigere hjælp til en række borgere og virksomheder.

Der sammensættes udrykninger fra flere stationer, og på en række alarmer afgår der køretøjer fra tre brandstationer, når alarmen lyder. Dette stiller store krav til ledelse og samarbejde, særligt når der køres over kommunegrænser eller med flere operatører. De sammensatte enheder hører under én holdleder, og samtlige holdledere blev derfor efteruddannet som tekniske ledere efter overgangen til Beredskab Fyn. Ledelsen på skadesstedet er dermed styrket, da der i hovedparten af alle udrykninger også stadig afsendes en indsatsleder.

Foto: Beredskab Fyn

Beredskab Fyn råder over fuldtids og deltidsstyrker i Odense og deltidsstyrker på Ærø. På Ærø dækkes en del af øen af Ærø redningskorps, og i de syv øvrige fynske kommuner leverer Falck brandslukningsydelsen.

I forbindelse med sammenlægningen på Fyn blev det besluttet, at den nye fælleskommunale beredskabsenhed skulle have fokus på evidens, udvikling og viden som overbygning på de mange års erfaring og tradition. For at imødekomme dette blev der oprettet en ny stabsenhed under beredskabsdirektøren.

Stabsenheden er en lille enhed, der beskæftiger sig med systematisk erfaringsopsamling, analyser og tværgående projekter. Gennem dataindsamling og bearbejdning evalueres der til stadighed på den risikobaserede dimensionering, indsatser, materiel og uddannelse af mandskab. Enheden beskæftiger sig desuden med kommissionsarbejde, ledelsesbetjening og tværgående strategiske projekter.

Det første store analysearbejde bestod i udarbejdelsen af en ny risikobaseret dimensionering fælles for de ni fynske ejerkommuner. Nu står stabsenheden over for den første årlige evaluering af den risikobaserede dimensionering i Beredskab Fyn, som ventes med spænding af både ledelse og medarbejdere.

Det bliver spændende at dokumentere effekterne af de nye tiltag og se udviklingsmulighederne som følge af den nye måde at tænke beredskab på. Beredskab Fyn vil med styrkelsen på det analytiske område udvikle beredskabet i retning af den politiske vision om et ensartet serviceniveau med respekt for lokale forskelle.

På trods af beredskabets korte levetid har det allerede været afprøvet under flere store indsatser som brande, redninger og drukneulykker. Samtidig har robustheden været afprøvet ved flere lejligheder, blandt andet under de seneste storme og stormflod, der ramte Fyn i slutningen af 2016 og begyndelsen af 2017.

Erfaringerne fra indsatserne viser, at beredskabet fungerer godt, og der er den efterspurgte synergi i den fælles ressourceanvendelse. Samtidig viser erfaringerne fra klimaindsatserne, at der er behov for en styrkelse af indsatsmulighederne i de situationer.