Af Bent Olsen, Medlem af Regionsrådet for SF

Problemerne med at sikre rent drikkevand tårner sig op i stort set hele landet. Udsigten, til at klimaændringer vil forårsage meget store problemer, er ikke til at komme udenom.

Grundvand og overfladevand respekterer ikke kommunegrænser, derfor må der handles, og alle kræfter må samles om at finde løsninger. En del af løsningen er, at regionerne får en mere betydende rolle at spille. Der skal sigtes mod et udvidet forpligtende samarbejde mellem region, kommuner, lodsejere og aktører på området.

Som et oplagt eksempel indgik Region Syddanmark i 2015 en partnerskabsaftale med Odense Kommune og VandCenter Syd, som har til formål at sikre rent grundvand nu og i fremtiden.

Til spørgsmålet om, hvad erfaringerne er med partnerskabsaftalen, lyder svarene:

– Erfaringerne med aftalen er indtil videre særdeles positive set fra administrationens synspunkt. Der er opnået resultater, der i væsentlig grad optimerer regionens indsatser for grundvandsbeskyttelse i de to vandindvindingsoplande, partnerskabsaftalen omfatter.

– Et eksempel på dette er, at der – ved at kombinere partnernes viden om undergrunden i området – er der opstillet en detaljeret geologisk og hydrologisk model, der danner et væsentligt forbedret grundlag for investeringer i grundvandsbeskyttelse og klimatilpasning:

– Når regionen undersøger en jordforurening og skal vurdere den risiko, forureningen udgør i forhold til grundvandet, er det helt afgørende at have et godt kendskab til undergrunden. Den viden fremskaffes ved at bore typisk 5-20 meter ned i jorden og undersøge jordens beskaffenhed. Med hjælp fra den geologiske model kan vi reducere antallet af boringer, der er nødvendige, og derudover opnår vi en større sikkerhed i vurderingerne, fordi de bygger på langt flere data end tidligere.

– Når VandCenter Syd skal beslutte, hvor der skal investeres i grundvandsbeskyttelse, som f.eks. skovrejsning, er det vigtigt at kunne målrette indsatserne til de områder, hvor grundvandet dannes, og de områder hvor det er mest sårbart. Derfor er det vigtigt at have et detaljeret kendskab til, hvordan vandet strømmer i undergrunden. Det overblik giver den hydrologiske model. Modellen giver også mulighed for at minimere risikoen for at forurenet grundvand bliver pumpet op til vandværket. Modellen gør det nemlig muligt at forudse, hvordan grundvandet i hele området vil blive påvirket af forskellige pumpestrategier, og dermed får VandCenter Syd mulighed for at optimere pumpningen på de enkelte indvindingsboringer.

– Odense Kommune er myndighed for vandforsyningen i Odense og dermed myndighed for vandindvindingen i det område, der arbejdes med i partnerskabsaftalen. Derfor har Odense Kommune en naturlig interesse i de samme forhold som VandCenter Syd. Derudover er det væsentligt for Odense Kommune at have det bedst mulige vidensgrundlag for at kunne arbejde med klimatilpasning, og her er viden om vandets bevægelse i undergrunden helt afgørende. I den forbindelse er modellen et stærkt værktøj til at kunne forudse effekterne af eksempelvis øget nedbør.

I en artikel i Politiken Byrum, “Kommuner spiller fortabt mod vandet uden hjælp ovenfra” peger forskere på nødvendigheden af, at regionerne får en større rolle at spille i forhold til klimasikring. På dette område kan man trække på erfaringer fra det samarbejde, der er mellem Region Syddanmark og vadehavskommunerne omkring digerne.

Der må forudses store udgiftstunge investeringer for at imødegå klimaændringer. Udgifter der ikke kan finansieres ved “partsdeling” mellem lodsejer og kommune. Som Stephanie Lose peger på, i den nævnte artikel: “Klimatilpasning er meget udgiftstungt, og det er et område, der sker rigtig meget på, og hvor der er brug for nogle store investeringer. Derfor tror jeg, at det er vigtigt, at man finder en form, hvor man både kan tage de forskellige hensyn, der er behov for – for eksempel at der er forskel på, om man beskytter en by eller et landområde – og samtidig sikrer, at man har en bevågenhed fra nationalt hold.”

Klimasikring vedrører i høj grad finansloven, men kompetencen på området skal ligge lokalt i regioner og kommuner.

Foto: ABW